27 de desembre 2006

Manuscrit 431

El lloc de Berga, que gran ciutat és, e noble, fo presa de dimonis e feres que ab gran soroll espantaven dones e infants. Mes no penseu que fos arribat lo dia del judici, car es costum d'aqueixes terres representar ab gran honor lo dia de Corpus e ab focs e ab balls, que és meravella de veure.