02 de desembre 2006

Manuscrit 10

E fou estat que lo pare meu dormí amb sa muller e de tal unió arribí jo a aqueix món en lo lloc dit Arnes, que és a prop de la comanda que els templers tenen a la vila d'Orta. E això fou estat lo dia de Sant Roc de l'any del senyor M e CC. E com no molts anys feia de la conquesta als sarraïns de los dits llocs, lo senyor meu pare era en aqueixes terres per ordenar e mandar en nom del rei en Pere e discutir amb templers e sarraïns repartiments de terres e altres disputes.